Skydd av personuppgifter

Policy för personuppgifter

Behandling av personuppgifter om användare, kunder och affärspartner

Denna policy är en del av Carrytales övergripande dokumentation av dess efterlevnad av tillämplig lagstiftning om personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter, inklusive känsliga personuppgifter, sker alltid i enlighet med den vid varje tidpunkt gällande lagstiftningen om personuppgifter, och Carrytales behandlar endast personuppgifter om vi har en grund för att göra det. Carrytales är dessutom medveten om att företaget endast får behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå syftet, och personuppgifter får endast lämnas ut till tredje part om det finns en separat och objektiv grund för detta.

I enlighet med tillämplig lagstiftning om personuppgifter anses Carrytales vara personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Nedan hittar du all nödvändig kontaktinformation.

1. Personuppgiftsansvarig

Här hittar du all relevant kontaktinformation:

Namn: Carrytales ApAdress
: Lyngby Hovedgade 53C,2. 2800 LyngbyCVR
nr: 38586874E-post
: info@carrytales.dk


2. Behandling av personuppgifter

Som en del av Carrytales dagliga arbete behandlar företaget ett antal personuppgifter om alla våra webbplatsanvändare, kunder och affärspartners. Carrytales är därför också mycket noga med att behandla alla personuppgifter på ett konfidentiellt och säkert sätt. I denna policy kan du läsa mer om riktlinjerna för hur vi behandlar personuppgifter om användare av våra tjänster på webbplatsen, våra kunder och affärspartner.

Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är i allmänhet för att svara på din förfrågan eller för att uppfylla det avtal om köp av produkter som du eller det företag du är anställd av har ingått med oss.

2.1 Vid mottagande av förfrågningar

När du kontaktar oss via e-post, vår webbplats eller sociala medier behandlar vi de personuppgifter som finns i din förfrågan. Om du till exempel kontaktar oss på Facebook får vi via Facebook viss information om dig i form av till exempel ditt namn och en bild. Vilken information vi får beror dock på dina sekretessinställningar på Facebook. Om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär kommer vi också att behandla dessa personuppgifter, inklusive ditt namn, e-post och ämnet för din förfrågan. Detsamma gäller om du använder vår chattfunktion på webbplatsen.

När du kontaktar oss per telefon kommer vi - i förekommande fall - att notera ditt namn och syftet med förfrågan. Detta gör vi för att kunna följa upp och dokumentera de förfrågningar vi får från våra kunder.

Vi uppmanar dig att inte skicka känslig eller konfidentiell personlig information till oss via Facebook, LinkedIn eller vår webbplats, t.ex. personnummer, kontoinformation eller hälsoinformation.

2.3 Hantering av kundinformation

Att vara kund hos oss innebär att vi behandlar ett antal personuppgifter om dig.

Vi har alltid våra kunder i ett bokföringssystem. När vi registrerar dig i detta system gör vi det alltid med följande information:

- Namn och adress-
E-postadress-
Telefonnummer

Om du är en näringsidkare registrerar vi vanligtvis en särskild kontaktperson i vårt system.

Carrytales samlar in och registrerar dina personuppgifter för att kunna hantera det avtal vi har med dig, fakturera tjänsten och skicka dig relevant information om köpet.

3. Lagringsperiod och rutiner för radering

Lagstiftningen om personuppgifter innehåller inga bestämmelser om när personuppgifter måste raderas. Detta måste beslutas av oss som personuppgiftsansvarig i varje enskild situation. När vi gör denna bedömning kommer vi särskilt att överväga om det finns ett objektivt syfte med att behålla personuppgifterna eller om vi enligt lag är skyldiga att behålla viss information eller vissa dokument.

3.1 Om du kontaktar oss

Vi behåller alltid din förfrågan tills den har behandlats. Om din förfrågan leder till att vi ingår ett avtal kommer du att betraktas som vår kund och raderingen av dina personuppgifter kommer därför att följa vårt vanliga förfarande för kundhantering.

3.3 Avregistrering av nyhetsbrevet

Om du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev innebär det att vi omedelbart slutar skicka nyhetsbrev till dig. Du kommer att bli inaktiv på vår sändlista och dina personuppgifter kommer att raderas inom 60 kalenderdagar.

3.4 Bevarande av kunduppgifter

Som en allmän regel lagrar vi all relevant information, inklusive dina personuppgifter, på obestämd tid i vårt redovisningssystem.

Vi sparar också alltid bokföringsunderlag i fem år. Vi gör detta för att följa bokföringslagen.

4. Säker behandling av personuppgifter

Carrytales behandlar dina personuppgifter konfidentiellt, och vi har också infört ett antal tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller försämring, samt mot att de blir kända för obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen om personuppgifter.

Förutom att vi har tillgång till dina personuppgifter har Carrytales också gett tillgång till ett antal personuppgiftsbiträden. Vi använder till exempel databehandlare i samband med drifts- och IT-säkerhetsuppgifter (t.ex. bokföring, hosting av webbplats/webshop osv.) som vi har utfört externt. Tillgången till dina uppgifter beror därför enbart på att personuppgiftsbiträdet tillhandahåller en teknisk tjänst eller systemtjänst till oss eller tillhandahåller driftsstöd och felsökning inom de ramar som Carrytales har fastställt. Databehandlarnas lagring av eller tillgång till uppgifterna omfattas av ett antal regler, och avtal om databehandling har därför ingåtts med alla databehandlare för att bland annat garantera en lämplig säkerhetsnivå, inklusive att dina uppgifter inte kommer i händerna på obehöriga personer.

5. Utlämnande av personuppgifter

Vi kommer aldrig att vidarebefordra den information som vi har fått från dig i samband med att du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller ett evenemang till tredje part, om vi inte har fått ditt samtycke till det.

6. Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter mot oss till följd av att vi behandlar dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dessa nedan, men du är också alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Vi strävar efter att besvara alla förfrågningar så snart som möjligt och senast inom 30 dagar. Om vi inte svarar på din begäran i enlighet med punkterna nedan har du möjlighet att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

6.1 Rätt till tillgång till egna personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. En begäran om tillgång måste riktas till oss och behöver inte motiveras. Med andra ord har du rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, vad syftet är, varifrån vi får uppgifterna, hur länge vi behåller dem och med vem vi eventuellt delar dem.

6.2 Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

Om Carrytales behandlar felaktiga eller vilseledande personuppgifter om dig har du rätt att begära att vi korrigerar uppgifterna. När vi tar emot en sådan begäran kommer vi att överväga om vi ska korrigera informationen.

6.3 Rätt till radering

I vissa fall är vi skyldiga att radera dina personuppgifter. Detta gäller om vi inte längre har ett legitimt syfte att behandla personuppgifterna, om samtycket återkallas, om personuppgifterna har behandlats olagligt eller om de måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse och i vissa fall om det görs invändningar mot behandlingen. Dessa rättigheter har beaktats vid utformningen av företagets raderingspolicy.

6.4 Rätt till invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Om vi får en invändning från dig kommer vi att bedöma om vi ska begränsa behandlingen av personuppgifterna tills vi har kontrollerat om dess legitima intressen väger tyngre än kundens intressen.

6.5 Överföring av uppgifter

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format så att de kan användas för att lämna ut dem till en annan personuppgiftsansvarig. Om det är tekniskt möjligt kan vi också överföra uppgifterna direkt till den nya personuppgiftsansvarige.

6.6 Återkallande av samtycke

Om du har gett oss ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla det. Vi kommer då att sluta behandla de personuppgifter som samtycket gäller om det inte finns någon annan laglig grund för att behandla personuppgifterna.

6.7 Klagomål till dataskyddsmyndigheten

Om du har invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter uppmanar vi dig att kontakta oss. Du har dock alltid rätt att klaga på vår behandling och lagring av personuppgifter till dataskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till den danska dataskyddsmyndigheten finns på följande adress www.datatilsynet.dk.